نقش مشاور خانواده

نقش مشاور خانواده

نقش مشاور خانواده

وقتی که اعضای خانواده به مرکز مشاوره مراجعه می کنند می بایست بدانند که نقش مشاور خانواده چیست؟

یکی از انتظارات ما مشاوران این است که مراجع کننده فرصت بررسی خانواده را در جلسات مشاوره خانواده به مشاور بدهد. معمولا با این تصور که هزینه های جلسات زیاد است، خانواده ها از شرکت در جلسات خودداری می کنند.

درست جایی که کار دارد به نتیجه می رسد.

برخی هم همین که می بینند باید چند جلسه مراجعه کنند و هزینه بپردازند از حضور در جلسات مشاوره خانواده امتناع می کنند.

به هر حال مشاور خانواده نیاز به زمان دارد برای اینکه بفهمد:

اعضای خانواده نسبت به همدیگر چطور رفتار می کنند

شکایت اصلی چیست؟

توسط چه کسی بیان می شود

اعضای خانواده چه انتظاراتی از همدیگر دارند؟

نقش مشاور خانواده این است که ساختار خانواده را درک کند!

نقش مشاور این است که الگوهای رفتاری و ارتباطی خانواده را پیدا کند.

خانواده ای که در یکدیگر دنبال مقصر و مسئول می گردند و مرتب مچ همدیگر را می گیرند، چه مشکلی دارند؟

خانواده اگر خود متوجه شود مشکل از کجا آب می خورد شاید بتواند برای خود کاری انجام دهد.

اما در جلسه مشاوره خانواده ، چیزی که به غیر از هدف اعضای خانواده توجه جلب می کند نحوه گفتگو و ارتباط اعضا نسبت به همدیگر است.

شاید آنها دنبال یک هدفی باشند

و برای این موضوع نزد مشاور خانواده آمده باشند.

مثل همه ی مراجعان

اما آیا به نحوه گفتگوی هم دقت می کنند؟

به کلمات و نحوه ارتباط برقرار کردن ، دقت دارند؟

غالباً کم توجه هستند.

شیوه ی ارتباطی می تواند نقش و جایگاه اعضای خانواده را روشن کند

پدری که شاکی است از اینکه جایگاهش تعریفی ندارد، باید معلوم گردد چطور اعضای خانواده با هم گفتگو می کنند

چه می شود که چنین شکایتی مطرح می شود!؟

رازهای سر به مهر!

مشاور خانواده وظیفه ی بررسی تمام این مسائل فوق را دارد. این می شود نقش مشاور خانواده

تا متوجه رفتار تک تک اعضای خانواده بشود.

گاهی اعضای خانواده با برچسب با هم صحبت می کنند به جای گفتگوی شفاف و واضح

این موضوع سبب می شود نسبت به همدیگر گارد بگیرند.

و در صدد توجیه هم بر بیایند.

گاهی پدر، فرزند خود را شایسته ی داشتن ماشین و سایر امتیازها نمی بیند.

به دلیل مشکلات اخلاقی یا عدم همکاری در خانواده

اما فرزند به دلیل الگوهای ارتباطی غلط، وارد چرخه ای با پدر خود می شود که گویی می خواهند مچ همدیگر را بگیرند.

فرزند از پدر ایراد می گیرد و پدر هم در جواب ایرادهای فرزند را به رخش می کشد.

و بعد پدر شاکی می شود که پس جایگاه من کجاست

لذا برای جلوگیری از این شیوه های غلط ارتباطی می بایست خانواده ها از مشاور خانواده کمک بگیرند تا بتوانند موازنه را در ارتباط های متقابل برقرار کنند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سه + هجده =

Instagram
Call Now Button