مراقب زبانتان باشید

مراقب زبانتان باشید

مراقب زبانتان باشید

مشاهده رفتار و کلام آدمها در جلسات مشاوره هم بسیار نکات مهمی به روانشناس انتقال می دهد. همین قدر بس، که بگویم مراقب زبانتان باشید

زیرا زبان انسان جانوری است که کمتر کسی می تواند آن را کنترل کند.

همواره در حال حرکت است و اگر رام نشود، باعث تباهی خواهد شد.

بارها در جلسات مشاوره زوج درمانی مرکز مشاوره شرق تهران دقت کردم که چطور این زبان می تواند آتش خشم ، ناامیدی و یا سردی را شعله ور کند.

و حتی برعکس، می تواند یک رابطه سرد را تغییر دهد.

زبان، خود گویای بسیاری از درونیات است.

مراقب زبانمان باشیم…

شگفتا از کارش که اگر مهار نشود و لجام گسیخته باشد، چه گناهان که نمی‌کند، چه آبروها که نمی‌ریزد و چه دوستی‌ها که به دشمنی بدل نمی‌کند…

اگر کسی بخواهد رابطه ای را پس از یک بحران درست کند، این زبان اوست که می تواند دلی شکسته را بدست آورد.

این توانایی هایی مثل همدلی است که می تواند خود را در زبان نشان دهد.

پس مهارتهای ما هم در آنچه که به زبان می آوریم بسیار مهم است.

خلاصه اینکه:

کم بگویید و قبل از بیان فکر کنید.

دوم، کم گفتن به معنی مبهم حرف زدن و اطلاعات ندادن نیست؛

درست در جایی که اطلاعات روشن کننده راه و مسیر در یک ارتباط است.

مثل اینکه در مورد شغلمان و محل کارمان یا ویژگیهای شخصیتی مان درست حرف نزنیم.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

3 × پنج =

Instagram
Call Now Button