اگر عضو خانواده همکاری نکند

اگر عضو خانواده همکاری نکند

اگر عضو خانواده همکاری نکند

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که اگر عضو خانواده همکاری نکند و به نزد مشاور نیاید ، چه کنیم!؟

یکی از اهداف سایت مرکز مشاوره امین میرموسوی این است که سوالهای مراجعان را به مطالب کاربردی تبدیل کند تا به این طریق به سوالها پاسخ داده شود.

زیرا هر روز با تماس هایی مواجه هستیم که می بایست به آنها پاسخ بدهیم.

یکی از این سوالها همین عنوانی است که ملاحظه می کنید.

اگر عضو خانواده همکاری نکند و به مرکز مشاوره مراجعه نکند ، چه کار کنیم؟

آشنایی با جلسات مشاوره خانواده

زمانی که عضو خانواده یکی از فرزندان است که به نظر می رسد رفتار مشکل آفرینی در خانواده دارد و دیگر اعضا از او دلخور هستند در درجه اول می بایست آن عضو خانواده به همراه دیگر اعضا در جلسات مشاوره خانواده شرکت کنند.

اما اگر فردی که ایجاد ناراحتی کرده و مراجعه هم نمی کند یا همکاری نمی کند به توصیه مرکز مشاوره شرق تهران تنها راه مراجعه  دیگر اعضای خانواده است.

شاید بپرسید که چه فایده اگر فرد مورد نظر همراهی نکند!؟

دقیقاً

سوال بجایی است.

اما دیگر چاره ای نداریم.

می توان جلسه یا جلساتی با دیگر اعضای خانواده برگزار کرد.

و در مورد رفتارها و عکس العملهای خانواده بحث و بررسی کرد

گاهی واکنش اعضای حاضر در جلسه می تواند به توصیه مشاور تغییر کند.

خیلی پیش می آید که اعضای خانواده در جلسه از پاسخ های خود به عضو مشکل ساز صحبت می کنند

و مشاور این پاسخ ها را اصلاح می کند.

و گاها دیده شده که رفتار عضو غایب تغییراتی می کند.

یا تازه انگیزه پیدا می کند به متخصص مشاور خانواده مراجعه کند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

11 − سه =

Instagram
Call Now Button