شما چطور حرفتان را می زنید؟

شما چطور حرفتان را می زنید؟

شما چطور حرفتان را می زنید؟

اگر شما در فرایند بحث و مشاجره قرار بگیرید، شما چطور حرفتان را می زنید؟

در جلسات مشاوره بارها متوجه شدم که مراجعان بدون توجه به اجزای ارتباطی سعی می کنند حرف خودشان را بزنند

و این خیلی بد است

اصولا زمانی که ناراحت هستیم کمتر به نقش و اهمیت مطالب مان و تاثیرش روی مخاطب توجه داریم.

چون حال خودمان در آن لحظه مهم است.

به خودمان حق می دهیم

اما موضوع این است که هر چقدر به خودمان هم حق بدهیم، نمی توانیم هر طور که بخواهیم صحبت کنیم.

اجزای مهم ارتباط

اگر بخواهیم بدانیم که شما چطور حرفتان را می زنید!؟ باید به اجزای مهم ارتباط توجه کرد.

مهمترین عناصر ارتباط که در رفتار مراجعان در جلسات مشاوره دیده می شود اینها هستند:

تن صدا

لحن 

زبان بدن

نوع کلمات

این عناصر ارتباطی می تواند انتقال پیام را به مشاجره تبدیل کند

یا می تواند به یک انتقال سازنده و موثر تبدیل کند.

بستگی دارد ما چطور از آنها استفاده کنیم.

وقتی پای صحبت از لحن به میان می آید یاد این شعر ناصرخسرو می افتم که می گوید:

گوشم نشنود لحن بلبل
چون گشت سرم به رنگ عقعق

به علاوه شما می توانید با زبان تحقیر ارتباط بگیرید،اما خب، دودش به چشم خودتان می رود.

شنونده نسبت به تحقیر واکنش نشان می دهد نه نسبت به پیامی که شما می خواهید بدهید.

بنابراین باید با این واقعیت سخت روبرو شد که تنها راه درست انتقال پیام کنترل 4 عنصر مهم ارتباطی در رفتار و کردارمان است.

و مهمترین تمرین را این می دانم که پس از هر گفتگو و بحثی هر کدام از ما فکر کنم که چهار عنصر ارتباطی را چطور به کار گرفته!

جالب این جاست که زمانی که به برخی مراجعان توضیح داده می شود آنها چطور رفتار کرده اند، پاسخ می دهند که متوجه تمام این جزئیات نبودند

برای همین است که می خواهیم حساسیت خودمان را نسبت به رفتار و واکنشهایمان بالا ببریم.

آن دسته از زوجهایی که در جلسه مشاوره وقتی یکی از همسران اشاره به پرخاشگری اش می کند می گوید یادم نمی آید!

دست کم، واکنشش را تکذیب نکند.

بلکه بداند که در اوج این هیجانها ، ممکن است جزئیات را به یاد نیاوریم.

و باز از همسران می خواهم که پس از هر بار بحث و گفتگو فکر کنند چهار عنصر ارتباطی را چطور اجرا کردند.

و می توانستند چطور پیام خود را انتقال دهند.

اما اگر مانعی بر کنترل هیجانها وجود دارد حتما از متخصص مشاور و زوج درمانگر کمک بگیرند.

مرکز مشاوره شرق تهران آمادگی دارد تا با برگزاری جلسات زوج درمانی به بهبود ارتباط شما و همسرتان کمک کند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

4 × چهار =

Instagram
Call Now Button