مهمترین تکنیک کنترل مشاجره همسران

مهمترین تکنیک کنترل مشاجره همسران

مهمترین تکنیک کنترل مشاجره همسران

مهمترین تکنیک کنترل مشاجره همسران ، در نگرش آنها نهفته است.

آدم در شرایط عصبیت و ناراحتی، صفر و صدی رفتار می کند.

چنان نامنعطف می شود که گویی ظالم ترین آدم روی کره زمین است.

و این جایی است که ممکن است از خودتان چهره و شخصیتی ضعیف ارائه می دهید.

اگر بخواهم عصبیت و پرخاشگری را خلاصه کنم باید بگویم ریشه آن در بایدها و نبایدهاست.

یعنی در ذهنمان باید و نباید می آوریم.

باید اینگونه رفتار می کرد…

حق نداشت با من چنان رفتار کند….

به چه حقی….

نباید به همکارش سلام می کرد….

هم خودمان را عصبی می کند و هم نفر مقابل ما را تحت فشار می گذارد که به جای پاسخ مناسب، خودش و رفتارش را توجیه کند.

و این بیشتر عصبی می کند.

تکنیک کنترل مشاجره همسران

یک تکنیک مهم این است که با خودتان بگویید من چطور رفتار می کنم که همسرم چنین جوابم را می دهد/توجیه می کند/گارد می گیرد/پنهان می کند.

چرا می پرسید:

چرا همسرم پنهان می کند؟

چرا همسرم دروغ می گوید؟

حتما با این سوال که من چطور رفتار می کنم که همسرم چنین واکنش نشان می دهد، جابجا کنید.

در غیر این صورت، شما دچار خودخواهی شدید.

شما می گویید من خوبم دیگران بد

شما می گویید من مبرا از خطا هستم همسرم بد!

تغییر از خودتان شروع می شود.

دست نگه دارید

شعار نمی دهم، جدی می گویم این شیوه مشاجره این روزها به شدت افزایش یافته و می خواهم ناامیدتان کنم از این نظر که اگر می خواهید اصرار کنید که مواضع خودتان درست است به جایی نمی رسید.

من در این مدل رفتار، استاد ناامید کردن تان هستم، چون می دانم از حقیقت حرف می زنم.

از خودتان بگذرید و سوال دوم را مطرح کنید.

مطمئن باشید که مشاور زوج درمانگر مواضع هر دو نفر را در نظر می گیرد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

20 + چهارده =

Instagram
Call Now Button