مشخصات رابطه سالم

مشخصات رابطه سالم

مشخصات رابطه سالم

تجربه من در جلسات مرکز مشاوره مرتب انگیزه ای ایجاد می کند تا مطلبی بنویسم و تجربه ای انتقال دهم. این بار در مورد مشخصات رابطه سالم

در رابطه سالم احساس برتری به طرفین انتقال داده نمی شود

در رابطه سالم مچ گیری ، اتفاق نمی افتد.

اگر کسی بگوید اینکار را می کنم چون نامزدم یا پارتنرم مرتب خیانت می کند پاسخ این است که به جای بازجویی و استنطاق و وقت و انرژی را بیهوده تلف کردن، به چنین رابطه ای بگویید خداحافظ

در رابطه سالم مرتب رابطه به گونه ای نیست که یکی با والد کنترل گر دیگری را در موضع کودک و منفعل قرار دهد.

دستور دهد

سرزنش کند.

در چنین رابطه ای اگر کسی مثل یک کودک مرتب به التماس و عذرخواهی می افتد، یک جای کار اساسی می لنگد!

باید از مشاور روابط عاطفی یا زوج درمانگر کمک بگیرد.

در یک رابطه سالم، ما ، در رابطه لِـه نمی شویم!

احساس ترس و استرس نمی کنیم

احساس اینکه مرتب باید پاسخ گو باشیم.

در یک رابطه سالم، شهامت اینکه بالغانه پاسخ بدهیم را داریم.

و رابطه را به هر قیمت از جمله از دست دادن عزت نفس و باختن خیلی از حق هایمان، حفظ نمی کنیم.

شخصیت سالم کیست؟

و شخصیت سالم در یک رابطه سالم از دید مرکز مشاوره شرق تهران کسی است که اگر فکر می کند وقتش رسیده با کسی وارد رابطه شود، در به در به دنبال کیس نمی گردد.

اگر گسی بپرسد: تو تا الان وارد رابطه نشده ای؟

پاسخ این است که نه نشدم، بالاخره میشم.

پاسخ این نیست که : خاک بر سر من، چقدر بی عرضه ام…. هنوز نتوانستم کسی را پیدا کنم.

در رابطه سالم اگر کسی بپرسد هنوز رابطه جنسی تجربه نکردی؟

پاسخ این نیست که شرمنده باشیم و باز بگویم خاک بر سر من….

بلکه پاسخ این است که نه؛ بالاخره تجربه می کنم.

در مورد مشخصات رابطه سالم اگر کسی بگوید: حتما مریضی، اینجوری نمی شود حتما برو پیش روانشناس

پاسخ این است که که تو اینگونه فکر می کنی که به زندگی خصوصی و امیال و نیازهای دیگران ، کار داری و فضولی می کنی.

یک واقعیت است.

چیزی که به شدت عزت نفس مراجعان ما را نشانه رفته است.

اینها بازی روانی آدمهای ناسالم است.

ولی مراجعان ما ناسالم می شوند، یعنی گول آدمهای بیمار را می خورند.

پس بیماران حقیقی دارند زندگی خود را می کنند. و به ما در مراکز مشاوره مراجعه نمی کنند.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

7 + ده =

Instagram
Call Now Button