مشاوره ازدواج مجدد مهم است

مشاوره ازدواج مجدد مهم است فرایند شناخت برای ازدواج کار ساده ای نیست، حال اگر قصد ازدواج مجدد را دارید، کارتان سخت تر می شود واقعیت اینکه مشاوره ازدواج مجدد مهم است و باید جدی بگیرید. زیرا در فرایند آشنایی این طور که ما در رفتار مراجعان به مرکز مشاوره می بینیم، افراد بیشتر وقت می گذارند و دل و قلوه رد و بدل می کنند. و شوخی ها و صمیمیت ها،

از احساسات خود مراقبت کنید

از احساسات خود مراقبت کنید برخی از ما به جای دوست داشتن خود ، به شکل بیرحمانه ای خود را سرزنش می کنیم. در حالی که انتظار داریم بتوانید از احساسات خود مراقبت کنید وقتی به مراجعانی که به مرکز مشاوره مراجعه می کنند دقت می کنم بابت تجربه هایی که داشته اند به شدت خود را سرزنش می کنند. به شدت احساس پیشمانی، تردید، ترس، محافظه کاری، وسواس و در

Instagram
Call Now Button