طراحی و نشر محتوای آموزشی خانواده 

 طراحی و نشر محتوای آموزشی خانواده  طراحی و نشر محتوای آموزشی خانواده یکی از دغدغه های این کلینیک طی سالهای گذشته بوده است. کلینیک تخصصی مشاوره و روانشناسی میرموسوی پس از حدود 12سال فعالیت به این نتیجه رسیده است که به منظور اثربخشی بیشتر و بهتر فرایند آموزش، مشاوره و درمان می بایست پیشگام در ارائه ی آموزشهای خانواده باشد. و مراجعان خود را در طول دوره های مراجعه و حتی

Instagram
Call Now Button