نشانه های سلامت روان

نشانه های سلامت روان هدف بهداشت روان ، دستیابی به سلامت روان است چه در مشاغل و روابط بین فردی و چه در سایر بخش های زندگی؛ بنابراین آگاهی از نشانه های سلامت روان اهمیت فوق العاده ای دارد. چه برای کسانی که قصد استخدام نیروها اعم از کارمندان و متخصصان را دارند و چه برای سایرین؛  منظور از سایرین این است که همه ی ما وظیفه داریم به شاخص های

روانشناس در ارزیابی کارکنان شایسته

روانشناس در ارزیابی کارکنان شایسته استفاده از روانشناس در ارزیابی کارکنان شایسته اهمیت و جایگاه مهمی دارد. تاسیس یا اداره ی یک شرکت ، سازمان و مجموعه های فروشگاهی نیازمند به انتخاب دقیق افراد برای سمّت های سازمانی است.  افرادی که بتوانند شایستگی کافی را در اداره ی واحد سازمانی داشته باشند. برای این منظور باید دید که یک مسئولیت سازمانی چه ویژگیهایی دارد، چه نیازهایی برای سازمان مهم است. چه

Instagram
Call Now Button