توصیه زوج درمانگر به همسران

توصیه زوج درمانگر به همسران

توصیه زوج درمانگر به همسران

توصیه زوج درمانگر به همسران که زیر یک سقف زندگی می کنند چه می تواند باشد؟ 

شما در رابطه با همسرتان ، خودتان هستید که باید حرف بزنید!

کسی جای شما سخن نمی گوید!

شما وقتی برای همسرتان قیافه می گیرید، یعنی می گویید من حرف نمی زنم تو بفهم!!!

شما وقتی با کنایه با همسرتان حرف می زنید یعنی می گویید من درست حرف نمی زنم و بلد نیستم، تو من را کشف کن!

شما وقتی غر می زنی یعنی من ناراضی هستم، ولی تو باید بفهمی من چی می خوام!

و این یعنی من ضعفی دارم که تو باید درستش کنی و من نمی توانم

البته می توان اینجوری نگاه کرد که من در تو مشکلی می بینم و یا کم توجهی می بینم که باعث شده حقی از من دیده نشود.

و البته همه اینها یک معنی دارد

شما مگر چقدر می توانید به مشاور مراجعه کنید؟

یک ماه، دو ماه، یک سال…

در آخر این شما هستید که باید حرف بزنید

شما قهر می کنید؟

برای کی؟

برای همسرتان؟ برای تنها کسی که محرمتان است؟

غرور دارید؟

برای کی؟ برای تنها کسی که محرمتان است؟

خجالت نمی کشید؟

این تنها ضعف شماست نه مشکل همسرتان

می دانید گاهی پیام مشاور چیست؟

گاهی پیام مشاور و زوج درمانگر این است که من جای شما حرف می زنم!

من حرف شما را ترجمه می کنم! و به همسرت می دهم

تا کی؟

پیام مشاور به همسران

مشاور می گوید شما حرف بزن!

مشاور می گوید در بحران ها ناز نکنید! حساس شدن جواب نمی دهد

آخرش که چه؟

من که در همه مراحل زنذگی با شما نیستم که دلخوری شما را ترجمه کنم، این کار خودت است و نه پدر و مادرت!

آنها را دخالت نده.

تو باید حرف بزنی

تو وقتی حرف نزنی ذهن خوانی می کنی!

بدبین می شوی!

اعتمادت را از دست می دهی

و این آغازی است بر مشاجره و راه پیشگیری از مشاجره همسران، اول خودآگاهی هیجانی و خودشناسی است و دوم مهارتهای ارتباطی است. 

در بخش اول می دانیم چه می خواهیم و دنبال چه هستیم و در بخش دوم بلدیم آن را بیان کنیم.

حالا اینجاست که می گویم کسی که می خواهد ازدواج کند اول باید خودش را مجهز کند به این مهارتها،

روی سخنم با بچه های کم سن نیست یا کسی که این بخش را بخواند و بگوید من بلدم، من خودم را می شناسم، این حرف را تحویل من نده!

این موضوع مهارت و کارکشتگی است.

برای همین است با ازدواج بچه های کم سن کاملا مخالفیم.

در نهایت حرف مشاور خانواده این است که شما وقتی نزد مشاور می نشینی و قیافه می گیری و عبوس جلوه می کنی یعنی می گویی من خوبم، حق با من است و من چرا باید حرف بزنم، همسرم باید بفهمد من چه می خواهم!

از این خبرها نیست!

حرف بزن، طلبکار نباش 

یادت باشد حرف نزنی طلبکار می شوی

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

4 − 2 =

Instagram
Call Now Button